Algemene voorwaarden

FOCUS-GYMWEAR.COM NEDERLAND & BELGIE

Focus-Gymwear.com is de online webshop speciaal voor diegene die houden van fitness en bodybuilding kleding. Op dit moment hebben wij ons eigen merk “Focus Gymwear” in ons assortiment, in de toekomst volgen er meer merken. Heeft u interesse in een andere kleur of soort, stuur ons gerust een mail. U kunt ook met al uw vragen terecht via onze facebook pagina www.facebook.com/FocusGymwearNL

Levertijd

Normaal gesproken duurt de levertijd binnen Nederland max. 1 a 3 werkdagen. Als u een bestelling heeft geplaatst en de betaling voor 16:00 uur wordt ontvangen, wordt het dezelfde dag nog voor u op de post gedaan.

Pakketten naar Belgie zijn ook max. 3 werkdagen, maar kan uitlopen naar 1 week i.v.m douane controle. Houdt hier a.u.b. rekening mee. De verzendkosten worden berekend naar het gewicht van het pakket.

Betaalgegevens voor Belgische klanten

IBAN/SEPA Nummer: NL47 ABNA 0446 2238 67
BIC Nummer: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO Bank N.V.

Mocht onze laatste 2 rekeningcijfers wegvallen, kies dan voor de Europese betaling/ Internationale betaling.

Retourneren & Omruilen

Mocht u de verkeerde maat hebben gekozen, dan is het mogelijk deze om te ruilen binnen 7 dagen na de betaling, als deze nog niet is gewassen, en het label nog niet is verwijderd.
Retourneren is ook mogelijk, dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn en dat alle labels of etiketten nog aan/op het artikel zitten. Zodra wij uw geretourneerde singlets hebben ontvangen, wordt uw bedrag terug gestort.

Wasvoorschriften

 • Was je singlets gelieve binnenstebuiten op (handwas-mode/wolstand/op lage centrifugeerstand) op maximaal 30 graden.
 • Singlets binnenstebuiten strijken.
 • Gelieve niet in de wasdroger om pluisjes te voorkomen.

Maatindicatie

S – 70 kg of minder
M – 70 – 80 kg
L – 80 – 90 kg
XL – 90 – 100 kg
XXL – 100 kg of meer

Algemene Voorwaarden –

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
  zijn herroepingsrecht;
  2.
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
  van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3.
  Dag: kalenderdag;
  4.
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
  van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
  de tijd is gespreid;
  5.
  Duurzame
  gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
  te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
  af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7.
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8.
  Overeenkomst
  op afstand: een overeenkomst waarbij in het
  kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
  van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
  op afstand;
  9.
  Techniek
  voor communicatie op afstand:
  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
  dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de
ondernemer

Focus Gymwear
Snepper 8
8802 DA Franeker
Telefoonnummer: 0627861525
E-mailadres: info@focus-gymwear.com
KvK-nummer: 61957941
Btw-identificatienummer:
NL221517236B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
  het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
  door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
  zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

o
de prijs inclusief belastingen;

o
de eventuele kosten van aflevering;

o
de wijze waarop de overeenkomst tot
stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o
het al dan niet van toepassing zijn
van het herroepingsrecht;

o
de wijze van betaling, aflevering en
uitvoering van de overeenkomst;

o
de
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

o
de
hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

o
of
de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o
de
manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

o
de
eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;

o
de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de
minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud
  van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
  consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch
  tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
  hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen
  wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of
  dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
  van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft
  de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst
  van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
  te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van diensten heeft de
  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het
  aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken
  van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van
herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt
  van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
  zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag
  betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het
  herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
  heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht
  is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
  de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht
  is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan
  de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
  het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
  dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of
  diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De
  ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een
  door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
  tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
  dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het
  vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld
  product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
  wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van
  de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of
  vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
  aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt
worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als
zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn
als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
  duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
  een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
  vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is
  overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
  artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
  heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan
  consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan
  50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
  enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om
  onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de
  consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
  vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
  brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling
  overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.